Skip to toolbar

Lesson 1 for Student

Lesson 1 for Student

ADUNYAAN ANA WALIIN EEGALTI

Seensa

Kun leenjii boqonnaa jalqabaa waan ta’eef walii fi barsiisota keenya wajjin wal baruun kan eegallu ta’a. Manuwaalii leenjii kana keessaa beekumsaa fi oogummaa jiran kutaa kana keessatti barattu. Gochaaleen ijoon boqonnaa kanaa tapha eenyummaa fi of- fakkiidhan ibsuu dha.
Fakkii kaasuus ta’e yaada kee fakkiin ibssuuf na rakkisa jettee hin yaadin ykn hin dhiphatin. Sababni isaas leenjin kun waltajii barnootati.

Gochaalee Barannoo Har’aa
• Wal-baruu, waliigaluu, Danbii waliinii fi leenjjii kana irraa maal
eegdu ( Daqiiqaa20)
• Tapha Eenyummaa (Daqiiqaa 20)
• Of fakkidhan ykn karaa Adda ta’een ibsuu ( Daqiiqaa 30)
• Waan qopheessan hirmaattota leenjif dhiyeessuu, yaada kenuu,
Guduunfaa fi hojii manaa (daqiiqaa 15)

Learning Resources

Teaching Methodologies

Danbii Waliinii
Leenjin keenya miidhagaa fi bu’a qabeessa akka ta’uuf kan irratti walii
galluu fi kan hundi keenya kabajnu danbii waliinii nu barbaachisa.

 1. Barachuu: hundi keenya barachuuf waan dhufneef gaafis ta’e
  deebin dogongora jedhamu hin jiru. Barachuun yeroo waan fudhatuuf
  wal waliif obsa qabaadha.
 2. Dubbachuu: Barataan kamiiyyuu yaada dhuunfaa isa/ishee bilisaan yoo ibsatu/ttu itti kolfuu fi itti qoosuu ykn baacuu hin qabdan. Barattootni yaada isaanii yeroo ibsatan qalbiin dhageeffachuun isin irraa eegama.
 1. Yaada namoota biraa Kabajuu: namootni adda addaa yaada adda addaa ni dhiyeessu. Kanaafuu yaada namoota dhuunfaa mormuu hin qabnu.
 1. Kalaqa Ilaalchisee: yaadotaa fi seenawwan keenya karaa kalaqa
  adda addaatin dhiyeesuu, fakkenyaf fakkiiiwwan kaasun waan
  keessa keenya jiru baasuu fi barachuu nu barbaachisa.
 2. Iccitii Dhuunfaa Eeguu: barnoota kana keessatti barattootni kan
  dubbatan iccitii dhuunfaa isaanii ta’uu waan danda’uuf, kutaa kanaa
  alatti dubbachuu dhiisuu fi iccitii barattootaa eeguf waadaa
  galuu qabna.
  Walumaagalatti, barachuu, yaada namota biraa kabajuu, kalaqaa fi iccitii
  eeguu ilaalchisee, hirmaattonni leenjjii kana irratti waliii galanii jiru.
  Dambiin gar biraa jira jettanii yoo yaaddan itti dabaluu ni dandeessu.

Tapha Eenyummaa
Gaafiwwan gaggabaaboo armaan gadiif eenyummaa kiyya sirriitti ibsa
kan jettu filachuun deebisi.

 1. Of-akkamitti ibsita?
  • Callisaa/ttuu
  • Baay’ee dubbataa/ttuu
 2. Haalli kee akkami?
  • Taphataa/ttuu

• Obsaa/situu

 1. Of akkamitti ilaaltta?
  • Of eeggataa/ttuu
  • Jarjaraa/ttuu
 2. Of-akkamitti ilaalta?
  • Akka Gorsaatti
  • Yeeroo baay’ee kan shakku
 3. Maal filatta?
  • Baay’ee hojjechuu
  • Bashannanuu
 4. Of-akkamitti tilmaamtta?
  • Baay’ee dubbataa/ttuu
  • Dhageefataa/ttuu gaarii
 5. Mana barumsa keessatti maal filatta?
  • kophummaa
  • Hiriyoota baay’ee faana ta’uu
 6. Miirri gaarin kan sitti dhaga’amu yoomi?
  • Murtee dura
  • Murtee booda
 7. Hojii gareen hojjetamu keessatti gahee maal filatta?
  • Duursaa ta’uun hojjechuu
  • Nama biraan duursamuu
 8. Of-akkamitti ibsita?
  • Hojii qabatamaan kan hojjetu
  • Yaadan duwwaa kan hawwu ykn kan abjootu
 9. Kamtu si duursa?
  • Onnee

• Sammuu

 1. Yeroo hangamiit sagadda?
  • Darbee Darbee
  • Yeroo baay’ee
 2. Jireenya kee keessatti baay’ee barbaachisa jette kan amantu
  maali?
 3. Kan armaan gadii keessa sirriitti kan si ibsu kami?
  Gargaaraa Dubbataa Jaalataa Nama Amantii
  Obsaa Nama addaa kan ta’e salphaa Beekaa
 4. Gosa haalluu qalamaa keessa kam jaalatta?
Baay’ee Gaaridha. Bashananaa Baradhaa!

Handouts

Download Note of Lesson 1

Assessment

5
Created on By adminadmin

Quiz for Lesson 1

Quiz for Lesson 1

1 / 10

1.1. Kaayyoon barnoota “Education for Health and Well Being” inni ijoon maali?

2 / 10

1.2. Barnoota maaliif hordofaa jirta?

3 / 10

1.3. Maatiin kee sababa maal siif godhaniif namoota murteessoo siif tahu?

4 / 10

1.4. Jireenya kee keessatti namni fakkeenya siif tahu eenyu?

5 / 10

1.5. Cimina kan ibsu kami?

6 / 10

1.6. Namummaa gaarii ibsuuf jecha filatamaa kan hin taane kami?

7 / 10

1.7. Dargaggoonni kan irratti xiyyeeffachuu qaban?

8 / 10

1.8. Fayyaalessummaa dargaggootaa eeguuf kan nurraa eegamu

9 / 10

1.9. ” Ani qal’aa fi dheeraa dha”. Yaadaa moo haqa?

10 / 10

1.10. ” Ani nama gamnaa fi yeroo hunda nama kofalchiisu dha”. Yaada dhuunfaa ti moo haqa?

Your score is

The average score is 34%

0%

References