Skip to toolbar

Lesson 14 for Students

Barannoo 14ffaa: Kaayyoo fi Karoora koo Fuulduraa

Seensa

Ammaan tana, Waa’ ee fayyaa wal hormaata salaa fi jiruufi jireenya barattoota keenyaa adda addaa gara fuula duraa ilaalchisee mullata barattootni keenya irratti xiyyeeffachuu qabanu, kallattii abjuu isaan abjoochuu qabanuufi karoora attamii akka baaffachuu qabanu baratu. Yeroon isaan carraa isaanii fuulduraafi kallattii kaa’anii, karooraafi baaftuu isaanii murteessuu qabanuufi abjuusaanii dhugoomsuuf hojiitti galanu amma.

Shaakal barattootni hojjechuu qabanu:-

Tokkoffaan:-  cimina fi dadhabina of keessa ilaaluun yaadachuu danda’uu.

 Lammaffaan:- Attamiin galma isaanii ijaaruu ykn kaa’uu akka qabanu beekuu

Sadaffaan:- Kaartaa “ Addunyaa kun kooti” jedhu tokko mullata fi galma isanii waliin bocanii agarsiisuudha. Barnootich kutannoo isaan mullaticha dhugoomsuuf qabanu mirkaneessudhaan xumurama.

Kaayyoo wixineessuu

 1. Kaayyoo keenya kaa’u
  Kaayyoon koo:

 2. Kaayyoo kana yeroo kanatti nan milkeessa

 3. Ciminnii koo

 4. Rakkoolee naqunnamu danda’an

 5. Kaayyoo koo milkeessuuf wantoota raawwachuu qabu

 6. Namoota deeggarsaa fi atooma naaf gochu danda’an

Learning Resources

Teaching Methodologies

Qajeelcha gargaartu ana addunyaa koo keessattii waraqaan hojjeechuf
nadandeessiisu. Barattoota hundaaf:

 1. Waraqaa guddaa tokko qopheessuun qajeelfamoota armaan gadii
  hordofun hojjeedhaa
 1. Gidduu waraqaa irratti fakkii keessan kaasaa ykn suuraa kessaan
  godhaa
 2. Maqaa keessan fakkii keessaani oliitti barreessaa
 3. Geengoo gurguuddaa lama fakkii keessan marsuu hojjeedhaa
 4. Bifa kaartaan adduunyaa mataa keessanii ykn jireenya keessani
  fakkiin kaa’aa: kunis jalqaba namoota 6 natti dhiyaatan
  jettan naannawa fakkichaatti kaa’aa. Sararrii geengoo gidduu
  kan agarsiisu namoota garmalee isiniin dhiheenya qabanii dha.
 5. Ittansuniis maqaa namootaa barreessaa
 6. Sarara xiyyaan isiniin walqabsiisuun walitti dhufeenya keessanii
  fi isinif maal akka ta’an bifa agarsiisun ifa gochuun
  kaa’aa(haadha, obboleessa, obboleetti, hiriyaa fi kkf)
 7. Saanduqa yaadaa kaa’un ilaalcha isinif qabanii fi isinif maal
  akka yaadan saanduqa keessatti barreessaa
 8. Dubbii yaada keessanii itti dabalaa. Namoonnii naannawa
  keessan jiran jireenya keessan keessatti dhibbaa isaan qaban
  achi keessatti barreessaa
 9. Fakkeenyaaf, madda galii, saalquunnamtiif kan na jajjabeessuu,
  jaalaala, nama fakkaatti ta’u danda’u, nama rakkoo koo
  hiiruuf, naman waliin taphadhee kolfu, sirbu, jecha haara’a
  irraa baru, faashinii waliin hordofnu, barumsaaf barnootaan
  akkan cimu kan na jajjabeessu, maati koof xiyyeeffannoo akkan
  kennu na jajjabeessu, kaayyoo koo fulduraaf kan na jajjabeessu
 10. Filannoolee keessan qoqqoodaa. Waan baay’ee dubbachuu/
  ibsuu dandeessan illee hamma danda’ameetti muraasa godhaa.
  Ifaa fi gabaabaa ta’uu qaba.

Handouts

Assessment

0
Created on By adminadmin

Quiz for Lesson 14

Quiz for Lesson 14

1 / 5

14.1. Namni kamiyyuu waa’ee boruu isaaf mul’ata gaggaarii qabaachuutu irra jira

2 / 5

14.2. Barataan kamiyyuu mul’ata isaa galmaan gahuuf deeggaramuu qaba

3 / 5

14.3. Mul’atni kee akka galma gahuuf eenyufaatu si deeggaruu qaba?

4 / 5

14.4.  Waa’ee ciminoota kee hubachuurratti maal yaadda?

5 / 5

14.5. Namni cimina malee hanqina hin qabne jira jettee yaaddaa?

Your score is

The average score is 0%

0%

References