Skip to toolbar

Lesson 15 for Students

Barannoo 15ffaa: Agarsiisa Qopheessuu

Learning Resources

Boqonnaan dhumaa kun waa’ee barachuu osoo hin taane akkaataa kan
barattan hojiin agarsiistanii dha. Amma agarsiisa dhiyeessuuf qopheessaa
jirtu. Agarsiisni kun agrsiisa ‘Maahaarrabee’irratti xiyyeeffate hawaasaaf
banamuu dha.
Kun nuf caarraa addunyaa itti jiraannu fi hojjeennu agrsiisuuf akkasumas
torbeewwaan kana dura turan keessatti barnoota fi muxanno
arganne qooduf carraa guddaa dha. Kun namoota biiroo sochii kenya
keessatti hirmaachisuuf carraa gaari dha. Ibsaa fi agariisa qopheessuun
boqonnaalee kudha shanan darban keessatti kan barannee agarsiisu
qabna.
Gochaalee Barannoo Har’aa
• Yaadolee haaraa burqisiisuu agarsiisa qopheessuuf
• Dhiyeessa mataa ofi qopheessu
• Agarsiisa qopheessu
Dandeettiwwaan yaada ibsuuf gargaaran
Barattoonni yaada ykn dhiyeessa ofi qophessu fi shaakalu qabu. Yaadoleen
dhiyeessaaf gargaaran muraasni kino.

 1. Qophi
  • Sirritti dhiyeessi keessan qopheessaa ittaansun yaadni kum
  isin fayyadu akka danda’u murteessaa. Yaadolee isin gargaaran
  tarreeffachun wayita dhiyeessitan bifa nama hawwatun
  gaafii baacon eegalaa.
  • Ergaa dhiyeessitan irra daddeebi’un hirmaattotaaf ibsaa
 2. Qabxilee agarsiisa qopheessuuf gargaaran
  • Yaadni keessan akka hin facaane fi wayita dhiyeessitan
  qabxii agrsiisaan alatti hin baane akka hin ibsine ofegadhaa.
 3. Wayita dhiyeessinu
  • Affeeramtoota waliin waliigalu; yaadni isaani isin faana
  ta’u ijaan hordofu fi ibsarrattii wanti ifa hin taane yoo
  jiraate gaafachu. Hirmaattota irraa gaaffin kaanaan bifa
  hundumtu dhaga’un irra deebi’un ibsu qabna.
  • Gaaffif deebi kenninee booda deebi sirrii argachuu isaani
  mirkaneeffachuu qabna. Affeeramtoonni hirmaataa akka
  ta’an jajjabeessuu qabna.
  • Wayita dubbattan sagalee keessan olkaasun haala ifa
  ta’een sirritti dubbachu qabdu.
  • Dabalataan wayita dhiyeessitan qaama keessan bashannansiisaa
  walabaan dhiyeessun isin irraa eegama.
 4. Guudunfaa
  • Dhumarratti keessummoota irraa yaadgabbii fudhachu.
  Danda’amnaan keessummota waliin sa’ati mari xiqqoo
  qabaachu.
  Qabxileen hanga ammaa dhiyeessitan eerun keessummonni keessan
  argamuu fi hirmaachuu isaanitif galataa fi kabaja guddaan galateeffadhaa
  saganticha guudunfaa