Skip to toolbar

Lesson 7 for Students

Barannoo 7ffaa: Haqa Fayyummaa Sirna Hormaataa fi Ittigaafatamummaa

Seensa

Boqonnaan kun kan barsiisu daa’imman dhimmoota argachuu qaban
barumsa kennuu dha. Kana jechuun dhimmoota argachuu
qabnu beekuu, kanneen biro argachuu, kan qaban kabajuu fi hawaasni
dhimmoota argachuu qabnuuf deegarsa akka gochuu qaban
kan barsiisudha. Kaayyon boqonnaa kanaa barattootni waa’ee haqa
daa’immanii mootummoota gamtoomaniitin bahe hubannoo akka
argatanii fi daa’imman beekumsa kanaan cimaa akka ta’an taasisuu
dha. Barattoota daa’imman waan argachuu qaban marii ifa ta’e isaan
barbaachisa. Kan isaan barbaachisus kanneen biraa irraa adda ta’uu
ni mari’atu.
Barattootni bakka lamatti qoodamuun tokkoon tokkoo garee wantoota
argachuu qaban kan itti amananii fi bu’aa hawaasaf buusu
tareessun poostera qopheessun beeksisu.
Gochaalee Barannoo Har’aa
• Si’eessituu: Jireenya kiyyatti kanan hin daganne (daqiiqaa 5)
• Haqoolee Daa’immanii: Dhiyeessi (daqiiqaa 40)
• Poosterii Qopheessuu (daqiiqaa 30)
• Marii, Guduunfaa fi Hojii manaa (daqiiqaa 10)

Learning Resources

Teaching Methodologies

Haqoota Daa’immanii
Haqoota daa’immanii mootummoonni gamtoomanii teessisu keesa
daa’imman argachuu kan qaban: haqa fayyummaan eegamuu, nageenya,
gargaarsa fi yaada bilisaan ibsuu yoo tuqaman wantoota argachuu
qabaniif akka qabsa’anii fi dirqama isaanii akka beekan ni ibsa.
Wantoota argachuu qabdan eerun dura beekuu kan qabdan:
• Haqoonni kun eessaa dhufan?
• Haqoonni kun eenyufi?
• Haqoonni kun maalif kennaman?
• Haqoonni kun eenyu fa’a fi maal jechuudha?
• Eenyu ittigaafatamaan?
Haqoonni daa’immanii kun miseensota dhaabata mootummoota gamtoomaniitin
labsame. Waligalteen haqa daa’imanii kuni biyyota baay’ee
miseensa mootummoota gamtoomanii ta’aniin Itoophiyaa dabalatee
mallatteefamee jira. Haqoonni kun daa’imman waggaa 18tii gadi jiran
dhiirotaa fi dubartoota hundaaf kan bahee dha. Kunis dureessa fi hiyyeessa,
fuudha fi heeruma kan raaawate/tte fi kan hin raawanne, amantii
kamiiyyuu kan qabu, bifa, saba, saala fi haala fayyumma fakkeenyaf HIV
poosotiivii kan hin foone/adda kan hin baasne dha.
Haqoonni daa’immanii kun barattootni waan amanan akka dubbatanii
fi akka murteessaniif gahumsa akka qabaatan kan dandeessisuu dha.
Fayyummaa sirna hormaataa ilaachisee dargagoota wantoota isaan barbaachisu
ni ilaalla.

 1. Of-Ta’uu: Haqa of ta’uu murtessuuf bilisummaa, of-ibsuu, saalummaaf
  ilaalcha gaarii qabaachu dha. Of-eegachuu, fuudhuu/heerumuu
  ykn fuudhuu/heerumuu dhiisuuf, karoora maatii irratti murteessu of
  keessatti qabata. Qaalkidaan garee kubbaa miilaa dubartootaa keessatti
  hammatamuun taphachuu eegaltee jirti. Adaadan ishee kubbaa
  miilaa taphachuun kan dhiirotaati jechuun akka dhaabdu barbaaddi.

Hiriyoonni ishees akkasuma. Qaalkidaan kubbaa miilaa taphachuu itti
yaa fuftuu? Namni kamiiyyuu ilaalcha isaa fi ilaalcha nama biraa eeguu
itti gaafatamummaa qaba. Kanaafuu Qaalkidaan nama kamiiyyuu
irratti hanga miidha hin geessisnetti tapha kubbaa miilaa itti fufuu ni
dandeessi.

 1. Haqa Beekuu: fayyummaa sirna walhormaataa keenya irratti murteessuu,
  waa’ee saalummaa, karoora maatii, dhukkuboota walquunnamtii
  qaama saalatiin daddarban, HIV/AIDsii fi odeefannoo biraa
  argachuu ni dandeenya. Xummuriin ijoolle ummurii waggaa 14
  ti. Waa’ee karoora maatii beekuu barbaaddi. Waa’ee karoora maatii
  kan ibsu barreefamoota yeroo dubbistu haati ishee argitee ummuriin
  kee hin geenye jechuun morman. Xummuriin waa’ee karoora
  maatii odeefannoo argachuu ni dandeesii? Xummuriin akka haqa
  daa’immaniitti haqa odeeffannoo argachuu qabdi jedhamee caqasamee
  jira. Kanaafuu filannoo ishee irratti murteessuu ni dandeessi.
  Barsiisotaa fi Maatiwwaniif: Barnootni saalummaa kuni kan fayyadu
  dargaggoota sirna hormaataan fayyaalessa ta’an, walitti dhiyeenya
  hiriyummaa ittigaafatamummaa qabu akka hubatanii fi karaa sirrii
  akka hordofanidha. Dargaggoonni dhukkuba walquunamtii qaama
  saalatiin dadddarbanii fi HIV/AIDsii, ulfa yeroo isaa hin eegganne irraa
  akka of eegan ni dandeessisa. Barnootni saalummaa kan xiyyeefatu
  dhimmoota saalummaa ijo ta’an irratti. Saalummaan uummamaan
  kan jiruu fi qaama jireenya keessas tokkodha.
  Barnootni saalummaa ilaalchota hin barbaachisne murtaa’oo irratti
  kan xiyyeefatu yoo ta’u gosti barnootaa kuni dhimma uummamaa ti
  Barnootni sirna walhormaataa:
  • Haala walquunnamttii qaama saalaa hin ariifachiisu
  • Tooftaalee walquunnamtii qaama saalaa hin barsiisu
  • Ummurii giddugala kan godhateedha
  Heerri mootummaa Itoophiyaa namni kaamiiyyuu waa’ee fayyummaa
  sirna hormaataa odeefannoo akka argatan ni deegara.
 2. Fayyummaa Eeggamuu: Rakkoo fayyummaa sirna walhormaataa fakkeenyaaf
  HIV/Aidsin dhukkubsataa nu gochuu fi nu ajjeesuu ni danda’a.
  Odeefannoo, oogummaa, fi taajajilli filannoo gaarii akka murteessinuu
  nu gochuun fayyummaa keenyas ta’e kan biro eeguu nu dandeesisa. Dabalataanis
 3. Of-eegachuu fi Eegumsa Argachuu: ulfa itti hin yaadaamnee, dhukkuboota
  walquunnamtii saalan darban, HIV/AIDsi, kittaanuu, tuxuqqii
  saalaa fi gudeeddii irraa eeggamuun haqa taa’e yoo ta’u kana jechuun
  namni kamiiyyuu osoo hin barbaadin gocha kaamiiyyuu dhiibban raawwachuu
  hin qabu.
  Kittaanun dubartootaa dubartootaf sirriidha jettanii yaaddu? Eeyyee/
  Miti
  Barsiifanni tokko tokko fayyummaa keenya kan miidhan yoo ta’u fi
  haqoota keenyas kan faallessanii dha. Kunnenis fuudha fi heeruma ummurii
  malee, kittaanuu dubartootaa, qaama hormaata dubartii tatarsaasuu,
  kabajaaf jecha ijoolle durbaa ajjeesuu fa’a hammata. Akka heera
  Itoophiyaatti fi labsii mirga daa’immanii dhaabata mootummota gamtoomaniitti
  barattootni leenjii oogummaa jireenyaa akka argatan yoo deegaru, hubaatii qaamaa garuu ni morma. Dubartootni hiriyoota fiobboloota dubaraa isaanii waantoota isaan barbaachisu beeksisuu ni danda’u. kan biraa immoo kittaanuu dubartii irraa akka eeggamani fi waa’ee haqa isaanii odeefannoo argachuu qabu.
 1. Tajaajila Eegumsa Fayyaa: dargaggoonni tajaajila fayyaa argachuu
  isaan barbaachisa. Namni kamiiyyu tajaajila fayyaa haqa, kabaja,
  qulqullina qabu gatii madaalawaan argachuu qaba. Teediroos
  gara buufata fayyaa deemun dhukkuboota walquunnamtii saalatiin
  darban qoratamuuf gaafate garuu ni sodaate. Sababni isaas walquunnamtii
  qaama saalaa of-eeggannoo hin qabne gochuu isaa fi
  ijoolle ta’uu isaatin Narsiin deemi jetteeni. Narsiin akkana jechuun
  ishee sirriidhaa? Eeyyen/ Miti
  Dhugummaan isaa Narsiis ta’ee ogeessi fayyaa kamiiyyu ummurii fi
  amala nama kamiiyyuu murteessuu hin danda’an. Dargaggoonni ofii
  isaanitii murtee sirrii akka murteessaniif gorsaa fi tajaajila quubsaa
  kennuu dirqama qabu.
 2. Murtee irratti Hirmaachuu: murteewwan waa’ee fayyumma sirna
  walhomaataa keessan irratti yoo murtaa’u isin dhimmicha keessatti
  murtee kennuu gahee qabdu. Miirri fi yaadni keessan kaan biratti
  fudhatama qaba.
 3. Odeefanono Hiruu: Hundi keesanuu waa’ee eegumsa fayyummaa
  sirna walhormaataa beekuu ni dandeessu. Fakkeenyaf qamni
  keenya akkamitti akka hojjetu, waa’ee ulfaa, qusanno maatii, waa’ee
  dhukuba walquunnamtii qaama saalaa fi waa’ee maalii akka barattan
  hiriyoota wajjin mari’achuu, beeksisuu, fi fayyadamuu ni dandeessu.
  Hawaasa waa’ee fayyummaa sirna hormaataa barsiisuu, hubannoo
  qusannoo maatii irratti qabu guddisuun ni danda’ama. Bara 2000tti
  paarlaamaa dargaggootaa sadarkkaa idila Addunyaatti dhukkuboota
  walquunnamtii saalaa HIV/Aidsii dabalatee fi dhimmoota saalaa hubannoo
  kenuuf waligaltee irra gahamee jira.
  Haqaa fi Dirqama
  Akkuma ilaallu haqoota baay’etu jiru. Haqoota nama barbaachisan kaneen
  hojiirra oolchuf ittigaafatamummaa kan fudhatu eenyu?
  • Mootummaa
  • Maatii
  • Hawaasa
  • Isa/ishi/Isin
  Deebin sirriin: Hunduma
  Mootummaa fi hawaasni gahee guddaa qabu. Isinis gahee guddaa qabdu.
  Haqa keessan barbaaduu fi ol kaasun namootni naannoo keessan
  jiran haqa isaanii akka kabajanii fi kan namoota biraa immo akka hin
  dhiibne dirqama qabu.
  Dirqamni dargaggootaa kan armaan gadiit hammata:
  • Fayyummaa sirna walhormaata dhuunfaa eeguu akkasumas kan
  hiriyootaa fi jaalallewwanii eeguu
  • Dargaggoota kaanif waa’ee sirna hormaataa odeefannoo fi barumsa
  kennuu

• Naannooo jiraattutti waa’ee fayyummaa sirna walhormaataa irratti
hirmaannaa hoo’aa gochuun beeksisuu qabdu
Itti gaafatamumma mootummaa fi dhaabbile Dargaggoota Tajaajilanii
• Fayyummaa sirna walhormaata dargaggootaa eeguu fi eegumsa
taasisuu
• Dargaggoota, hawaasa, bulchitoota fi maatii sirna walhormaataa
fi haqa isaanii irratti odeefannoo kennuu fi barsiisuu
• Tarsimoo/poolisii dargaggootaa irratti dargaggoonni hundinuu
sagantaa bahu, raawwatamuu fi qorannaa irratti akka hirmaatan
taasisuu
• Dargaggoota miira hiriyummaan itti hiiqun tajaajila fayyummaa
sirna hormaataa sirrii, ifaa fi osoo hin komatin tajaajila fayyaa
kennuu
Haqaa fi Dirqama keessan yaadadhaa!

Handouts

Assessment

0
Created on By adminadmin

Quiz for Lesson 7

Quiz for Lesson 7

1 / 5

7.1. Akka biyya keenyaatti dargaggootni dhimma fayyummaa saalaa isaanii akka murteessan ni eeyyamamaa?

2 / 5

7.2. dargaggootni hunduu:

3 / 5

7.3. Dargaggootni hunduu mirga:

4 / 5

7.4. Maatiin ijoollee isaaniif deeggarsa fi eegumsaa gochuuf dirqama qabu

5 / 5

7.5. Dargaggootni mirgi isaanii kabajamuufii akkuma qabu, mirga nama biraas kabajuu qabu

Your score is

The average score is 0%

0%

References