Skip to toolbar

Lesson 9 for Students

Barannoo 9ffaa: BALAARRAA OF EEGI: DHUKKUBOOTA QUUNNAMTII SAALAAN DADDARBANII/ HIV/AIDS

Seensa

Boqonnaa kana keessatti dhukkuboota addunyaa kana irratti lubbuu
namoota baay’ee galaafatan keessaa dhukkuboota karaa saal-quunamtiin
daddarbaniif fi HIV/AIDsi ilaalla. Saal-quunnamtiin wanta
jireenya namaa keessa jiru fi uumama ta’edha. Turrus ta’e dursinu
hundumti keenyaa saal quunnamtii ni raawwanna, xumura boqonnaa
kana keessatti hundumti keenya saalquunnamtii seeraan ala
raawwatamu balaa kan qabuu fi dhukkuboota addaa addaaf akka nu
saaxilu ni baranna.
Waa’ee HIV/AIDS waan baay’ee dubbiftanii fi dhaggessanii jirtu ta’uu
ni danda’aa ykn waa’ee HIV/AIDSi beekuu ni dandeessu. Haata’uu
malee waa’ee hundumaa beektu jechuu miti. Dhuunfaa keeessanitti
isin HIV qoramtanii (ilaalamtanii) beektuu? Namoota HIV/AIDSi
wajjin jiraatan gargaartanii beektuu? Nuti dhuunfaa keenyaan maaltu
nurraa eegamaa? Mee irratti marii gaggeessaa. Sababin isaa nuti
mataa keenyaan gahee bahachuu qabnu qabna.
Gochaalee Barannoo Har’aa
• Si’eessitu– Ittisaa balaa fi miidhaa (daqiiqaa 10)
• Tapha filannoo: qophaa dhaabbachu
• Dhiyeessa- dhukkuba saal-qunamtiin daddarban fi HIV dabalatee
irraa of eegaa (daqiiqaa 40)
• Gaaffii saalqunnamtii of eege (daqiiqaa 20)
• Marii fi dandeetti amansiisu (daqiiqaa 30)
• Hojii garee- maal gochuu akka qabdan irratti marii gaggeessaa
(daqiiqaa 15)
• Hojii dhuunfaa – kaardii (post card) ergaa qopheessuun ergu
• Guduunfaa fi hojii manaa (daqiiqaa 5)

Learning Resources

How to use condom
HIV and AIDs thin line icons set: safe sex, blood transfusion, syringe, antiviral drugs, physical examination, AIDs ribbon, blood test, microscope, genetic engeering. Modern vector illustration.

Teaching Methodologies

Dhukkuboota saal-quunnamtiin daddarbanii fi HIV/AIDS irraa of eegaa
Saalqunamtii of eeggannoo hin qabne raawwatamun dhukkubootni
akka nutti dhufan ni beekna. Rakkoowwan kanneen maal maal fa’ii?
Saalquunnamtii of eeggannoo hin qabne kan jennu yoomii? Dhukkubotni
saalqunamtiin daddarban maal akka ta’e beektuu? dhukkubootni
kun kanneen saal-quunamtiin nama dhukkubsataa irraa gara fayyaatti
daddarbaniidha. Sanyii kormaatiin dhangala’oo qaama dhalaa keessaa
bahuun akkasumas dhiigaan nama tokko irraa gara nama biraatti
daddarbu. Dhukkubootni kanneen saalquunamtii dogongoraa tokkoon
raawwatamun daddarbuu ni danda’u. Dhukkubootni kunneen
atattamaan yoo yaalamne osoo hin cimin fayyuun ni danda’ama.
Dhukkubootni saal-qunamtiin daddarban Coopxoo, Fanxoo, Abbaa
seeruu fi HIV /AIDS dha.
Yaadannoo qabataa jirtuu?
Mallattoon dhukkuboota saalquunnamtiin daddarban
• Naannoo qaamota saalaa hoqsiisuu – garuu kan nama hoqsisuu
hundumaa jechuu miti.
• Qaamotni saalaa dhiita’uu
• Qamoota saalaa keessaa dhangala’oo kelloon bahuu
• Qaamota dhalaa keessaa dhangala’oon hin beekamnee fi foolii
ajaa’aa qabu gadi bahuu(dhangala’oon qaama saalaa keessaa bahan
hundinuu mallattoodha jechuu miti)

• Yeroo saalquunnamtiin raawwatamuu ykn fincaan fincaa’amuu
gubuu fi dhukkubuudha.

Dhukkubootni kun qoricha qabuu?
Yeroo baay’ee dhukkubootni saalquunnamtiin daddarban wal’aansa
argachuun fayyuun nurraa eegama.
Mana yaalaatiin alaa fi qorichoota aadaatiin fayyuun hin danda’amu.
Copxoon, fanxoo fi Abbaan seeruu dhukkuboota baay’ee cimoo
ta’aaniidha. Salphaadhumatti fayyuu ni dandeenya. Garuu
atattamaan yaalii argachuu baannaan rakkoowwan armaan gadii fiduu
ni danda’uu.

 1. Dhiiras ta’e dubartootni akka ilmoo hin arganne (maseena)
  ta’uu danda’u. Akkasumas ulfa baasuu ni danda’u.
 2. Qaamni saalaa ni dhiita’a. Gogaan bifa keelloo ta’uun dhukkuba
  HIV tiif salphaatti nu saaxila.
 3. Daa’ima dhalatu irratti miidhaa fida. Fakkeenyaaf jaamina fi
  buusaa lafee irratti balaa (miidhaa) fidaa.
  HIV /AIDS dhukkuboota saal-quunnamtiin daddarban keessaa kan
  dawaa hin qabneedha.
  HIV /AIDS – dhukkuba vaayirasii yoo ta’uu kan inni keessatti argamu
  dhiiga, mi’oo kormaa(semen) harma haadhaa keessatti vaayirasiin
  kun seelota dhukkuba ittisan miidhuun dhukkuboota birootiif nama
  saaxiluun nama ajjeesa.
  HIV/AIDSiin kan gara qaama keenyaa seenu saal-quunnamtii of eeggannoo
  hin qabne raawwatamu dhiiga qulqulluu hin taanee fi hin
  qoratamneen fi meeshaalee qara qabaniin daddarba. Karaa biraatiin
  yoo qaamni keenya madaa qabaatee dhiiga nama HIV/AIDSiin qabameen
  yoo wal tuqe daddarbuu ni danda’aa. Yeroo dhiiga keenninu dhiiga
  qulqulluu hin taanee fudhachuu fi meeshaalee qara qaban waliin
  fayyadamuun dhukkuboota kana daddabarsuu ni danda’a.
  AIDSi jechuun nama dhukkuba HIV/AIDSitiin qabamee fi sadarkaa cimaa
  irra gahee jechuudha. Vaayirasiin kun seelota dhukkuba addaa addaa
  irraa nama ittisan miidhuun dhukkuboota addaa addaaf nama saaxila.
  Fakkeenyaaf dhukkuba sombaa. Dhukkuba HIV/AIDSii fayyisuun hin
  danda’amu. Garuu dawaan Anti retroviraal jedhamanu jiru. Qorichootni
  kunVaayirasii HIV/AIDS akka qaama keenya keesatti hin baay’anne
  gochuun gara Edsiitti akka hin jijjiiramne godhu.
  Isin HIV poozaativiidha kan jedhamtan yoo vaayrasiin HIV/AIDSii dhiiga
  keessan keessatti mul’ateedha.
  Namni HIV poozaativii ta’e tokkoo mallattoo tokko iyyuu osoo irraatti
  hin mul’atiin yeroo bay’ee jiraachuu fi turuu ni danda’a. Garuu namoota
  birootti dabarsuu ni danda’a.
  Namni HIV qabame tokko osoo gara Eedsiitti hin jijjiiramin hammam
  turuu danda’aa? Kana kan murteessu haala jireenya isaanii yoo ta’u
  waggaa baay’ee jiraachuu ni danda’a.
  Maloota dhukkuba saal-quunnamtiin daddarban ittiin ittisan
  Tooftaalee ittisuu sadi jiru. Seerota sadeen armaan dura dhageessani
  jirtu ta’a. Mee amma waa’ee seeroota ittisaa sadeen gadi fageessinee
  haa ilaallu.
 1. Saal-quunnamtii kam irrayyuu of qusachuu
 2. Jaalallee ofiitiif amanamuu
 3. Kondomii fayyadamuudha. Namoota amantiin isaanii dhorku
  kana hin gorfaman (hin ilaallatu)
  Karaa biraatiin meeshaalee qara qaban waliin fayyadamuu dhiisuu
  fi dhiiga qoratamee fi qulqulluu ta’e qofa fudhachuun ittisuun ni
  danda’ama.
  Dhiiga haadhaa keessa vaarasiin HIV jiraannan dhukkubni kun yeroo
  da’umsaa fi karaa harma haadhaa silga jedhamuun waan haadha irraa
  gara ilmootti daddarbuu danda’uuf yeroo ulfaa dawaa antiritrovaayiraal
  jedhamu fudhachuun carraa daddarbuu hir’isuun ni danda’ama.
  Seerotni kanneen armaan olitti ibsaman salphaa fakkaachuu ni
  danda’uu. Garuu yeroo gochaan agarsiifnu baay’ee cimuu ni danda’uu.
  Fakkeenyaaf:
 4. Yeroo namootni filannoo isaanii sirriitti beekuu dhaban
 5. Namootni tokko tokko ofii isaanii of eeggannoo yoo gochuu
  baatan.
 6. Namootni jaalallee isaanii wajjin ifaan ifatti waa’ee sal-quunnamtii
  marii gochuu yoo baatan
 7. Namootni jaalallee isaanii filannoo isaanii ibsachuuf sodaatanii
  fi amansiisuuf dandeettii dhabaniidha.
  Kanaafuu waliin marii gochuu fi waliin dubbachuun murtee sirrii ta’ee
  murteessuuf isin gargaara. Dubartootni dhiirota caalaa salphaa dhumatti
  dhukkuboota saal-quunnamtiin daddarbaniif saaxilamu. Maaliif
  akka ta’e beektuu? sababoota afurtu jiru.
 8. Saal-quunnamtiin of hin eegnee yommuu raawwatamuu uumamaan
  qaamotni saala dhalaa haphii waan ta’eef salphumatti
  baqaquu danda’a. Yeroo kana sanyiin kormaa salphumatti qaama
  dhalaa keessatti gadi nammuu danda’a.
 9. Dubartootni jaalalleen isaanii kondomii akka fayyadamu saal-quunnamtii
  of hin eegne akka hin raawwatne saal-quunnamtii raawwachuu
  diduuf ofitti amanummaa wanta hin qabnee fi jaalalleen
  isaanii isaan dhaga’uuf eyyamamaa wanta hin taaneef
 10. Shamarran (dubartootni) dhiirota caalaa osoo hin barbaadiin dirqiisiifamanii
  saal-quunnamtii wanta raawwataniif mataa isaanii
  eeggachuun itti jabaata.
  Aadaa keenyaaaniis wantoota dhiirotni jedhan dubartootni tole jedhanii
  akka fudhatan namootni barbaadan jiru.
  Haata’u malee yeroo ammaa biyya keenya keessatti gara fuulduratti ilalcha
  kana hambisuuf hojjatamaa jira. Jaalala kam keesattuu shamarraan
  jaalallee isaanii wajjin wal qixa mirga qabu. Dubartootni saal-quunnamtii
  raawwachuuf yeroo sirrii, bakka filachuu akkasumas raawwachuuf dhiiisuu
  ni danda’u. Dubartootni gara fuulduraatti haadhoota waan taa’aniif
  kunuunsa barbaadu. Dhiirotni kunuunsa isaanii keessatti shoora (gahee)
  guddaa qabu.
  Dhukkuboota saal-qunamtiin daddarbaniin qabamtan maal gochuu
  qabduu?
  Gara mana yaala deemuun yaallamaa (qoratamaa)
  Naannoo keessan mana yaalaa gaarii ta’ee fi tajaajila tola kennan barbaadaa.
  Mana yaalaa kana deemuun dhukkuboota saal-quunnamtiin
  daddarbanii fi HIV/AEDsii qoratamaa. Manneen yaalaa tokko tok

ko namaqooran/yaalan kaffaltii salphaa kaffalchisu. Mana yaalaa
yommuu deemtan sodaan isinitti dhugaa’amu hin qabu. Namootni
mana yaalaa keessa hojjatan dargaggoota akka keessanii baay’ee
waan yaalii godhaniif isin kunuunsuun miirri gaariin akka isinitti
dhaga’amuu fi iccitii keessaan eeguuf dirqama qabu. Haaluma kana
ta’ee yoo sodaan isinitti dhaga’ame hiriyaa keessan wajjin deemaa.
Mana yaalaa sana yaalii gahaa ta’e yoo hin argannee isin akka lammii
tokko yaalii argachuuf mirga akka qabdanu ibsaaf. Namootni
wal’aansa kennan isin diduufis ta’ee isin rakkisuu hin danda’anu.
Mana yaalaa sanaan namni tokko dhukkuboota kanaan akka qabame
yoo itti himame dawaa keennameef osoo wal irraa hin kutiin seeraan
fudhachuu qaba. Haata’u malee jaalalleen lamaan isaaniyyuu walqixa
qoratamanii yoo dawaa fudhachuu baatan walquunnamtii saalaa
raawwachuu hin qabanu.
Namni tokko dhukkuba HIV/AIDsii tiin qabamu kan beeku qorannoo
dhiigaa qofa gochuuni. Sabani isaas qorannoon kun garaa garummaa
ji’oota sadii dura argamuu waan hin dandeenyeef. Vaayirasichi yoo
dhiigaa keenya keessatti argame ta’e of eeggannoo gaarii ta’e gochuun
vaayirasicha dadhabsiisuun ni danda’ama. Yoo vaayirasiichi qaama
keenya keessatti hin argamne ta’e namoota birootiif gorsa kennun
qabna.
Yaadota Dogongoraa

 1. Namni tokko fayyaa waan fakkaatuuf, qulqulina ofii waan eeggatuu
  fi huccuu gaarii waan uffatuuf dhukkuba hin qabu.
  • Dogongora: yomiyyuu nama tokko ijaan ilaaluun
  fayyaa ykn dhukkubsataa ta’uu isaa addaan baasuun hin
  danda’amu.
 2. Dhukkubootni saal-quunnamtiin daddarbanii fi HIV/ AIDSi mana
  fincaanii tokkotti fayyadamuun dadarbu ni danda’u.
  • Dogongora: dhukkubootni kun huccuu waliin uffachuun
  mana fincaanii tokkotti waliin fayyadamuun wajjin rafuun,
  bookee buusaatiin ciniinamun, wal hammachuu fi wal
  dhungachuun hin daddarbu.
 3. Dhukkuboota saal-quunamtiin daddarbanii fi HIV/AIDSiin qabamnaan
  jaalallee baay’ee qabachuutu nurra eegama.
  • Dogoggora: dhukkubootni kun saal-quunnamtii of hin eegnen
  raawwatamee tokko qofaan daddarbuu danda’a.
 4. Dhiirri tokko ykn shamarreen tokko kondomii fayyadamna jette
  yaada yoo dhiyeessitee dhukkuba qabdi
  • Dogoggora:kun jechuun of eeggannoo fi ulfinaaf kan
  gaafataniidha.
 5. Namni HIV/AIDSi qabu daa’ima qabaachuu (argachuu) hin
  danda’u.
  • Dogongora: Eeyyeen ni danda’ama. Kanaan dura akka hin
  danda’amnetti ilaalamaa ture. Amma garuu ni danda’ama.
  Haati HIV/AIDSiin qabamte maatii argachuu ni dandeessi.
  Yaalii addaa addaa hordofuu fi qorichaa (dawaa) fudhachuun
  dhukkubni kun haadha gara ilmootti akka hin darbarree
  ittisuun ni danda’ama.
 6. Vaayirasiin HIV/AIDSi uraa kondomiitiin gara qaamaa seenuu ni
  danda’a.
  • Dogongora: eyyee / hin danda’amu. Hin danda’amu kon

domiin yoo urate malee vaayirasiin dhukkuba kana dabarsuu
ykn sanyii kormaa (sperm) dabarsuu hin danda’u.

 1. Namoota sooreyyiif dawaa (qorichi) jira.
  • Dogongora: Eyyee /miti. Miti hanga ammaatti dhukkuba
  kanaaf dawaan hin argamne. Garuu umurii dheeressuuf
  (tursiisuuf) qorichoonni fayyadan jiru. Dawaan kun garuu
  bakka maratti hin argamu. Dhiigni guutumaan guututti
  jijjiramu iyyuu vaayirasichi xannachoota keessatti argamuu
  ni danda’a.
  Haala fayyadama kondomii
  • Dhukkuboota saal-qunamtiin daddarban HIV/AIDSi fi ulfa itti hin
  yaadamne irraa of eeguuf kondomii sirnaan fayyadamuu qabna.
  • sirnaan koondomii akka itti fayyadamtan beektuu?
  • Namootni baay’ee koondomii akkataa itti fayyadaman sirriitti
  hin beekan. Yaadota dogongoraa ykn ilaalcha hin taane qabu.
  Fakkeenyaaf
  • Koondomiin namoota Afrikaaf hin ta’u
  • Koondomii keessa vaayirasiin darbuu danda’a
  • Bal’achuu ykn dhiphachuu danda’a
  • HIV/AIDSin nama filata
  • Koondomiin feedhii saal-quunnamtii saalaa hir’isa .
  Hubadhaa ilaalchi akkanaa koondomii fayyadamuuf fedhii dhabuu fi
  dirqama ofii bahachuu dhabuu irraa kan ka’ee wantoota oodeeffamaniidha.
  Koondomii sirnaan fayyadamuun 98% dhukkuboota saal-qunamtiin
  daddarbanii fi ulfa itti hin yaadamne ittisuu ni danda’ama.
  Murtee murteessuuf maal gochuu qabna?
  Namni tokko filannoolee jireenyaa keessaa murtee kam murteessuuf
  yommuu rakkatu filannoowwaan jiran kaa’un bu’aa isaanii fi miidhaa
  isaanii addaan baafachuu qaba. Fakkeenyaaf sal-quunnamtii irraa of
  qusachuu fi koondomii fayyadamuu yommuu filannu:
 2. Waraqaa qulqullu tokko bakka lamatti qooduun gara tokkotti
  walquunnamtii saalaa irraa of dhorkuu jedhaa barreessaa. Gara
  isa birootti ammoo koondomii fayyadamuu jedhaa barreessaa.
 3. Bakka sirrii ta’etti maaliif saal-quunnamtii irraa of qusachuu ykn
  kondomii fayyadamuu barbaadaniif barreessaa.
  Fakkeenyaaf, saal-quunnamtii irraa of qusachuuf amma saal-quunnmatii
  raawwachuuf qophii hin qabu.
 4. Maatii kootiif hanga umuriin koo gahutti saal-quunnamtii akkan
  hin raawwanne waadaa galeera.
 5. Yeroo ammaatti anaaf namni ta’u hin jiru
  Fayyadamuu:
 6. Saal-quunnamtii raawwachaa wantan jiruuf dhukkuboota karaa
  saal-qunamtii daddarbaniin qabmu hin barbaadu.
 7. Koondomiin ulfa itti hin yaadamne, dhukkuboota karaa saal-quunnamtii
  daddarbani fi HIV/AIDSi irraa na ittisa.
 8. Maaloota lamaanuu erga tarreessitanii booda taa’atii gadi fageenyaa
  waliin madaluun murtee keessan filadhaa. Kunis filannoon
  keessan maal akka ta’e isinitti ibsa.
  Murtee sirrii ta’e murteessaa. Namni biraa barbaadeef qofa wanta
  hin fedhin tokko hin raawwatinaa. Filannoo dhunfaa keessanitu isinis
  ta’e jaalallee keessan ittisuuf maqaa keessan eeguuf isin gargaara. Yeroo
  kana garuu isiniif filannoo ta’uu kan qabu sal-quunnamtii irraa of
  dhorkuudha.

Adaraa isin of eeggadhaa!
Dhukkuba HIV/AIDSi tiin namoota qabaman qooduu dhiisuu.
Vaayirasii HIV/AIDSi tiin qabamne jechuun dhukkubsataadha jechuu
miti. Guutummaan guututti hojii hojjachuu ni dandeenya. Namootni
baay’een nama vaayirasii HIV/AIDSi tiin qabame akkamitti akka qabame
osoo hin beekiin namoota vaayirasii HIV/AIDSi tiin qabaman
kunuunsa isaan barbaachisa. Dhukkubicha caalaa kan isaan miidhaa
irraan gahu namootaan qoodamanii ilaalamuudha.
Vaayirasii HIV/AIDSi tiin yoo qabamtan maal gochuu dandeessuu?
• Namoota birootti dabarsuu dhiisuu
• Mataa ofii fi hiriyaa keenya eeggachuu
• Vaayirasichi gara dhukkuba Eedsiitti akka hin jijjiramne carraa
isaa hir’isuun of eeggachuu. Hubadhaa vaayirasii HIV/AIDSi tiin
qabamtan iyyuu gammachuu fi fayyaan jiraachuu ni dandeessuu.
• Yommuu yaaddoon isinitti dhaga’amu hiriyaa amanamaa kee
wajiin marii gochuu qabdu.
• Boqonnaa (haara galfii) gahaa argachuu qabdu.
• Nyaata sirnaan nyaachuu qabdu. Yeroo yeroodhaan mana
yaalaa deemuun ilaalamuu qabdu.
• Gargaarsa isiniif godhamuutti gammaduu qabdu.
Vaayirasii HIV/AIDSi tiin yoo hin qabamne maal gochuu qabdu?
• HIV/AIDSin akka hin qabamne of eeggachuu
• Hiriyoota keessaan gargaaruu. Ollaa fi hiriyoota keessan waa’ee
HIV/AIDSi odeeffannoo kennuu
• Namoota vaayirasii HIV/AIDSi tiin qabaman kunuunsuu
• Namoota vaayirasii HIV/AIDSi tiin qabaman akka namootaan
addaan hin qoodamne ittisuu
• Miidhaa karaa saal-quunnamtiitin dhufan dirqisifamanii gudeedamuu
dabalatee rakkoowwan uumaman atattamaan gara qaama
ilaallatutti beeksisuu.
• sHawaasa keessa jiraatan akka vaayirasii HIV/AIDSi tiin hin qabamne
odeeffannoo kennuu.
Hubadhaa! Hiriyaan vaayirasii HIV tiin qabame ammas hiriyaa dha!
Walgargaaruu qabdu.
Hubadhaa! Ittisa vaayirasii HIV/AIDSi keessatti isinis gahee qabdu.
Gaaffilee Saal-quunnamtii of hin eegne geggeeffamuuf dhiyaatan

 1. Sal-qunamtii of eeggannoo hin qabne rakkoon isaa maalii ?
  • Dhukkuboota karaa sal-qunnamti daddarbanii fi HIV/AIDSi
  tiif nama saaxila.
  • Ulfa hin barbaachifne fida
  • Laamanuu
 2. Nama tokko ilaaluun dhukkuboota sal-quunnamtiin daddarban
  qabaachuu isaa beekuun ni danda’amaa?
  • Eeyyeen
  • Hin danda’amu
  • Yeroo hundaa yoo ta’uu baatus
 3. Akkamitti ulfa itti hin yaadamne, dhukkuboota sal-qununamtii
  daddarbanii fi HIV/AIDSi ittisuu dandeenyaa?
  • Yommuu sal-quunnamtii raawwannu maraa koondomii
  fayyadamuu
  • Dhaabbatanii sal-quunnamtii raawwachuun
 1. Jaalalleen (hiriyaan) keessan koondomii fayyadamuu barbaachuu
  yoo baate maal gootuu?\
  • Hiriyaa keenya waan jaalannuuf amansiisuu
  • Koondomiin mallattoo jaalalaa ta’uusaa hubachiisuu
 2. Dhukkuboota sal-quunnamtii daddarban qaba jettanii yoo of
  shakkitan maal gochuu qabduu?
  • Hamma fayyamutti callisnee ilaalla.
  • Atattamaan yaalamuun rakkoo guddaa irraa of hambifna.
 3. Mallattoowwan armaa gadii keessaa kamtu kan dhukkuboota
  sal-quunnamtiin daddarban hin taane?
  • Foolii hajaawaa
  • Mataa bowwuu
  • Dhangala’oon qaamota wal hormaataa keesaa gadi bahuu
 4. Shamarreen tokko sal-quunnamtii hin raawwadhu gaafa jettuu
  maal jechuu barbaadde?
  • Hin ta’u / hin raawwadhu
  • Eyyee
  • Ittaan yaada.
 5. Dhukkuboota sal-quunnamtii daddarbaniif HIV/AIDSin kan salphaati
  saaxilamuu eenyuu?
  • Dhiirota jaalallee baay’ee qaban
  • Dubartoota jaalallee baay’ee qaban
  • Namoota sal-quunnamtii saalaa daangaa hin qabne raawwatan
  • Hunduma.
  Bu’aa qorannoo beekuun/ baruun dura deebii keessan irra deebitanii
  ilaaluu barbaadduu?
 6. Sal-quunnamtii of hin eegne rakkoowwan kan akka HIV/AIDSi
  dhukkuboota sal-quunnamtii daddarbanii fi ulfa ittin hin yadamneef
  nama saaxilaa.
 7. Namni tokko dhukkuboota sal-quunnamtii daddarban nama
  qabu ilaale qofa beekuu/ addaan baasuun hin danda’amu garuu
  miidhaa isaan geessisaan irraa ka’uun dhukkuboota maal akka
  ta’an beekuun ni danda’aama.
 8. Dhukkuboota tarreeffaman kana furuuf carraan qabnu sal-quunnamti
  raawwachuu dhiisuudha. Filannoon lammafaa kondomii
  fayyadamuudha. Dhaabbatanii sal-quunnamtii gaggeessuun
  garuu maaluma irraa nu ittisuu hin danda’uu.
 9. Jaalalleen keessan koondomii fayyadamuu yoo baatee waliin
  dubbachuun walii galuun sal-quunnamtii of eeggannoo qabu
  raawwachuutu isin irraa eegama.
  • Sal-quunnamtii alatti wantoota jaalala calaqqisiisan kanneen
  akka wal dhungachuu, wal hammachuu fi k.k.f raawwachuun
  ni danda’ama. Haata’u malee hiriyaa keessan
  sal-quunnamtii geggeessinu malee hin ta’uu yoo jedhe ykn
  jettee dhiisuutu nu irraa eegama. Sal-quunnamtii of hin eegne
  yoomiyyuu jaalala ibsuu hin danda’u.
 10. Dhukkuboota sal-quunnamtiin daddarban qaba jettanii yoo of
  shakkitan atattamaan gara mana yaalaa deemuun ilaalamuu
  qabdu. Fayyaa keessan miidhuu ni danda’a. Gara fuldurratti akka
  ilmoo /daa’imaa hin argamne godha. Dabalatanis namoota birootti
  dabarsuu ni dandeessuu.
 1. Kanneen tarreeffaman keessaaa mallattoo dhukkuboota salquunnamtii
  daddarbanii kan hin taanee mataa bowwuudha.
  Kanneen biro kan akka foolii ajaa’aa, dhangala’oon qaama
  wal hormataa keessaa gadi bahuu fi qaamota wal hormataa
  hooqsiisuu mallattoolee dhukkuboota sal-quunnamtii saalaatiin
  daddarbaniiti.
 2. Shamarreen tokko sal-quunnamtii hin raawwadhu jechuun
  ishee hin raawwadhu / hin ta’u jechuu isheeti, kolfaa hin ta’u
  jechuun ishee jaalallee ishee akka itti hin dallanneefi.
 3. Dubartootni sal-quunnamtii namoota hedduu wajjin raawwatan
  carraan isaan dhukkuboota sal-quunnamtii daddarbaniif
  saaxilaman ol’aanadha. Sababiin isaa qaamni walhormaata
  dhalaa salphaadhumatti dhukkuboota addaa addaaf saaxilamu
  danda’a. Dhirootni dubartoota hedduu wajjinis sal-quunnamtii
  raawwatan akkasuma. Dhiiras ta’ee shamarran yeroo
  jalqabaatiif sal-quunnamtii rawwatan sadarkaan saaxilamuu
  isaanii guddaadha.
  Odeeffannoo dabalataa
  Dhiiraafis ta’ee dubaraaf maloota dhukkuboota sal-quunnamtiin
  daddarban ittisuuf sal-quunnamtii raawwachuu dhiisuu, koondomii
  fayyadamuu fi maloota biros fayyadamuuf
 4. 1. Yeroo sirrii filachuu – jaalala keessa yommuu jirtan maloota
  armaan olii hiriyaa keessan waliin dubbachuun ni cima. Garuu
  yommuu karaa waliin deemtan laaqana nyaattani fi bashanantan
  waliin dubbachuun wal amansiiftanii murtee keessan murteesschuu
  qabdu.
 5. Ergaa / yaada ifa ta’e dubbachuu murtee keenya wanta ibsachuu
  barbaannuu ifaan ifatti dubbachuu fi ibsachuu qabna. Fakkeenyaaf
  akkana jechuu ni dandeenya:
  • Sal-qunamti raawwachuu hin barbaadu sababiin isaa qophii
  wantan hin taaneef ykn ulfaa’uu fi dhukkuboota sal-quunnamtiin
  daddarbaniif saaxilamuu hin barbaadu ykn maloota
  dhukkuboota kanaa fi ulfa ittisan yoo fayyadamne malee salquunnamtii
  raawwachuu hin qabnu jechuudha.
  • Sal-quunnamtii raawwachuu kanan dideef barumsa irratti
  xiyyeeffachuu waanan barbaaduu fi kayyoo koo irraa waan
  ana hambisuu fi dabalataanis jaalalli keenya hanga baay’isee
  cimutti fi yeroon sirrin hanga gahutti raawwachuu hin qabnu.
 6. Amantee godhadhaa/ waliif amanamaa yeroo tokko murtee sirri
  yoo murteessitan yaada keessan irratti amanaa / boodatti deebitanii
  yaada keessan hin jijjirinaa. Hubadhaa murtee sirrii waan
  murteessitaniif yaadni dogoggoraa isiniif hin dhaga’amin kun kan
  ta’uu qabuuf namoota biraa akka hin miinef malee garaa jabinaa
  miti.
 7. Murtee keessanitti amantaa godhadhaa. Murtee keessaniin hanga
  xummuraatti turaa /dhaabbadhaa. Jaalala keessa yoo jirtan ta’e
  wa’een sal-quunnamti of eeggannoo irra deddebi’ee dhufu qaba.
  Murteen keessan sal-qunamtii hin gaggeessu kan jedhu yoo ta’e
  murtee keessanitti cimuu qabdu. Yoo dhuma isin fedhii qabaattanii
  fi jaalalleen keessan isin kakaase murtee keessaniin turu qabdu.
  Koondomii fayyadamuu yoo filattan yeroo mara sal-quunnamtii raawwattan fayyadamuu qabdu.

Maloota koondomii sirnaan fayyadamu.

 1. Yeroo koondomiin fayyadu sirriitti ilaaluu
 2. Of eeggannoon fiixee isaa kutuu
 3. Koondomicha suuta jedhanii banuu
 4. Qaama dhiiraa guutummaan guututti koondomii keessa galchuu
 5. Kondomichaan suuta jedhanii sirnaan sal-quunnamtii saalaa
  gaggeessuu
 6. Xumura irratti qaama dhiiraa irraa suuta jedhanii baasuun hidhanii
  bakka balfi gatamutti gatuu
  Of eeggannoo dursaa
  • Yeroo tokkoon olitti kondomii fayyadamuun hin danda’amu
  • Koondomii lama wal irratti dabaluuni fayyadamuun hin
  danda’amu
  • Wantootaa dibata/mucuuceessaa qaban waan mucuceessuu
  danda’aniif fayyadamu dhiisu
  • Koondoomi bakka ifaan hin jirree, qabbana’aa fi jidhinni hin
  jirre kaa’uu
  • Koondoomin yoo yeroon itti darbee fi bade fayyadamu dhiisu
  • Kondoomi fayyadamun dura harkaan shaakalu

Handouts

Assessment

1
Created on By adminadmin

Quiz for Lesson 9

Quiz for Lesson 9

1 / 6

9.1. Dhukkuboota walquunnamtii saalaan daddarbaniin qabamuu akkamitti mirkaneeffachuu dandeessa?

2 / 6

9.2. HIV fi dhukkuboota walquunnamtii saalaan daddarban ittisuuf isa kamtu guutummaatti amansiisaa dha?

3 / 6

9.3. Dhiiga kee qorachiistee Vaayirasiin HIV yoo dhiiga kee keessatti mul’ate maal goota?

4 / 6

9.4. Dhukkuba HIV hin qabu yoo ta’e of eeggannoowwan akkamii gochuutu sirraa eegama? Bal’inaan ibsi

5 / 6

9.5. Namoota dhukkuba HIV qaban akkamitti deeggarta?

6 / 6

9.6. Dirqisiisanii gudeeduu fi dhukkubootni qaama saalaa carraa babal’achuu HIV akkamiin dabalu?

Your score is

The average score is 50%

0%

References